Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
 
<< Previous              Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Satyrinae                Next >>
 
French common name: Nordique des tourbières
 

Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
Near Shawville, QC   02/06/2018
 
 
Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
 Near Chisasibi, QC     06/07/2018

 

Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
Near Shawville, QC   02/06/2018

 
Jutta Arctic ( Oeneis jutta )
Parc La Verendrye, QC     03/07/2018